Záruka

Veškeré elektrické nářadí Dremel prochází pečlivou kontrolou a testováním a je podrobeno přísnému vyhodnocení záruky kvality Dremel. Společnost Dremel proto na elektrické nářadí Dremel nabízí záruku. Váš nárok na reklamaci na základě kupní smlouvy s prodejcem ani vaše zákonná práva touto zárukou nejsou dotčeny.

 

 1. Naše záruka v souladu s následujícími ustanoveními (číslo 2–7) pokrývá bezplatnou opravu závad na nářadí, pokud servisní středisko Dremel uzná, že tyto závady byly způsobeny materiálovou nebo výrobní vadou v době platnosti záruky.
   
 2. Záruku si můžete prodloužit celkem na tři roky (3D tiskárny, baterie a nabíječky pro nářadí). Předpokladem je, že se do čtyř týdnů od zakoupení nářadí zaregistrujete online následujícím způsobem:
  • Registraci lze provést výhradně na následujících webových stránkách: https://www.dremel.com/cz/cs/my-dremel/standard-registration. Registrace je možná pouze tehdy, když budete souhlasit s uložením zadaných údajů.
  • Pro registraci v uvedené lhůtě je rozhodující faktura nebo doklad prodejce, od kterého jste si nářadí a přístroje zakoupili. Proto je třeba originál prodejního dokladu uschovat.
  • Po dokončení registrace obdržíte certifikát. Také tento certifikát je nutný pro uplatnění záruky a je třeba si ho hned vytisknout a uschovat.
    
 3. Záruční lhůta je 24 měsíců, respektive v případě komerčního nebo profesionálního používání 12 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem nákupu nového nářadí. Datum počátku je datum uvedené na originálním dokladu o koupi.
   
 4. Záruka se nevztahuje na:
  • Součásti, které jsou vystaveny opotřebení používáním nebo jinému přirozenému opotřebení, a závady na nářadí způsobené používáním nebo jiným přirozeným opotřebením.
  • Závady na nářadí způsobené nedodržením provozních pokynů, nesprávným použitím, nestandardními okolními podmínkami, nevhodnými provozními podmínkami, přetížením či nedostatečným servisem nebo údržbou
  • Závady způsobené používáním jiného příslušenství, součástí nebo náhradních dílů než originálů značky Dremel
  • Nářadí, na kterém byly provedeny změny nebo doplnění
  • Mírné odchylky od uvedené kvality, které nemají vliv na hodnotu či funkčnost nářadí
    
 5. Závady, které podle našeho vyhodnocení záruka pokrývá, odstraníme buď bezplatnou opravou vadného nářadí, nebo výměnou za nářadí v perfektním provozním stavu (může se jednat o starší model). Odevzdané nářadí, za které jsme poskytli náhradu, se stává naším majetkem.
   
 6. Reklamace musí být podána v záruční lhůtě. To vyžaduje odevzdání či odeslání dotčeného kompletního nářadí spolu s originálem dokladu o koupi, který musí být opatřen datem nákupu a označením výrobku, prodejci nebo do jednoho z našich zákaznických servisních středisek uvedených na adrese WWW.DREMEL.COM. V případě reklamace nelze odevzdat či odeslat částečně nebo zcela demontované nářadí. Pokud se rozhodnete nářadí prodejci nebo do zákaznického servisního střediska odeslat, ponesete náklady spojené s dopravou i s ní související rizika.
   
 7. Tato záruka nepokrývá jiné nároky než na opravu závad na nářadí uvedených v těchto záručních podmínkách.
   
 8. Servis provedený v rámci záruky neprodlužuje ani neobnovuje záruční lhůtu pro toto nářadí.
   

Výše uvedená záruka se vztahuje na nářadí, které bylo zakoupeno a používáno v Evropě. Na tuto záruku se vztahuje národní právo vyjma Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

DREMEL
Breda, Nizozemsko

Únor 2018