Garancija

Garancija

Svi električni alati kompanije Dremel predmet su pažljivih provera i testiranja i podležu strogim kontrolama kvaliteta kompanije Dremel. Kompanija Dremel stoga nudi garanciju za svoje električne alate. Ova garancija neće uticati na vaš garantni zahtev na osnovu vašeg ugovora o prodaji sa prodavcem, uključujući vaša zakonska prava.
 

 1. Naša garancija u skladu sa sledećim odredbama (brojevi 2 - 7) obezbeđuje ispravku nedostataka na alatu bez naknade, i to ako servisni centar kompanije Dremel može, uz zadovoljenje sopstvenih kriterijuma, da potvrdi da su nedostaci prouzrokovani greškom u materijalima ili greškom u proizvodnji u garantnom roku.
   
 2. Garanciju možete produžiti za ukupno tri godine (sa izuzetkom 3D štampača, baterija i punjača). Da biste to učinili, morate se registrovati onlajn kao što je opisano u nastavku u roku od četiri nedelje od kupovine alata:
   
  • Možete se registrovati samo na sledećim veb-stranicama: https://www.dremel.com/rs/sr/my-dremel/overview . Možete se registrovati samo ako prihvatite da čuvamo podatke koje unesete.
  • Da biste se registrovali u navedenom periodu, biće vam potrebna faktura ili račun od prodavca od kojeg ste kupili alat. Stoga bi trebalo da sačuvate originalni račun.
  • Nakon završetka registracije, dobićete sertifikat. Ovaj sertifikat je takođe potreban za korišćenje garancije i treba ga odmah odštampati i čuvati na sigurnom.
    
 3. Garantni rok je 24 meseca ili, u slučaju komercijalne ili profesionalne upotrebe, 12 meseci. Garantni period počinje od trenutka kupovine novog alata. Početni datum je datum na originalnom računu.
   
 4. Garancija ne obuhvata:
   
  • Komponente koje su podložne habanju uzrokovanom upotrebom ili drugim prirodnim habanjem i nedostacima na alatu uzrokovanim upotrebom ili drugim prirodnim habanjem
  • Nedostatke na alatu uzrokovane nepoštovanjem uputstva za upotrebu, nepravilnom upotrebom, neuobičajenim uslovima okoline, neodgovarajućim uslovima rada, preopterećenjem ili nedovoljnim servisiranjem ili održavanjem
  • Nedostatke uzrokovane upotrebom pribora, komponenti ili rezervnih delova koji nisu originalni delovi kompanije Dremel
  • Alate na kojima su izvršene izmene ili dodaci
  • Mala odstupanja od navedenog kvaliteta koja ne utiču na vrednost i funkcionalnost alata
    
 5. Nedostaci koje smatramo obuhvaćenim garancijom biće ispravljeni ili besplatnom popravkom neispravnog alata ili zamenom alatom koji je u savršenom radnom stanju (ovo može biti kasniji model). Zadržani alati za koje je obezbeđena zamena postaju naše vlasništvo.
   
 6. Zahtev za garanciju mora se podneti u garantnom roku. Ovo zahteva dostavljanje ili slanje kompletnog alata o kojem je reč sa originalnim računom o prodaji, koji mora da sadrži datum kupovine i oznaku proizvoda, prodavcu ili jednom od korisničkih centara navedenih na WWW.DREMEL.COM. Delimično ili potpuno rastavljeni alati se ne mogu predati ili proslediti u slučaju zahteva za garanciju. Ako odlučite da pošaljete alat prodavcu ili korisničkom centru, snosićete troškove transporta i rizik transporta.
   
 7. Zahtevi koji se ne odnose na prava na ispravku kvarova na alatu navedena u ovim uslovima garancije nisu obuhvaćeni našom garancijom.
   
 8. Usluge koje se pružaju u okviru garancije ne produžavaju niti obnavljaju garantni rok za alat.
   

Navedene garancije odnose se na alate koji se kupuju i koriste u Evropi. Na ovu garanciju primenjivaće se nacionalni zakon, osim Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

DREMEL

Breda, Holandija


Februar 2018.