Záruka

Všetky elektrické nástroje značky Dremel sú predmetom starostlivej kontroly, skúšok a prísnej regulácie zo strany oddelenia Zabezpečovania kvality spoločnosti Dremel. Spoločnosť Dremel preto ponúka na svoje elektrické nástroje záruku. Táto záruka nemá vplyv na vaše záručné nároky vyplývajúce z vašej kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej s predajcom vrátane vašich zákonných práv.
 

 1. Naša záruka podľa nasledujúcich ustanovení (číslo 2 až 7) pokrýva bezplatnú nápravu nedostatkov nástroja v prípade, ak sa k spokojnosti servisného strediska spoločnosti Dremel potvrdí, že tieto nedostatky sú dôsledkom materiálnej alebo výrobnej vady počas záručnej doby.
   
 2. Záruku môžete predĺžiť spolu o tri roky (s výnimkou 3D tlačiarní, balení batérií a nabíjačiek). V takomto prípade je potrebné vykonať online registráciu podľa nižšie uvedeného popisu, a to do štyroch týždňov od zakúpenia Nástroja:
   
  • Registráciu môžete vykonať iba na nasledujúcich webových stránkach: www.dremel.com/sk/sk/my-dremel/overview. Registrovať sa môžete iba pod podmienkou súhlasu s tým, že budeme uchovávať vami zadané údaje.
  • Na účely registrácie v rámci vyššie uvedenej lehoty budete potrebovať faktúru alebo doklad o zakúpení od predajcu, u ktorého ste Nástroj zakúpili. Z tohto dôvodu by ste si mali ponechať originál dokladu o zakúpení.
  • Po vykonaní registrácie dostanete certifikát. Tento certifikát je takisto potrebný pri uplatnení záruky, čiže by ste si ho mali ihneď vytlačiť a bezpečne uschovať.
    
 3. Záručná doba je 24 mesiacov, resp. v prípade komerčného alebo profesionálneho využívania 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prvého zakúpenia daného nástroja. Za dátum začiatku platnosti sa považuje dátum na originále dokladu o zakúpení.
   
 4. Záruka nepokrýva:
   
  • Komponenty, ktoré podliehajú opotrebeniu spôsobenému používaním, resp. iným druhom prirodzeného opotrebenia, ani závady na nástroji spôsobené používaním alebo iným prirodzeným opotrebením
  • Závady na nástroji spôsobené nedodržaním prevádzkových pokynov, nesprávnym používaním, abnormálnymi podmienkami prostredia, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, preťažením alebo nedostatočným servisom či údržbou
  • Závady spôsobené používaním iných druhov príslušenstva, komponentov alebo náhradných dielov, než sú originálne diely značky Dremel
  • Nástroje, na ktorých boli vykonané zmeny alebo doplnenia
  • Mierne odchýlky v príslušnej kvalite, ktoré nemajú vplyv na hodnotu a funkčnosť nástroja
    
 5. Závady, ktoré podľa nášho uváženia záruka pokrýva, napravíme prostredníctvom bezplatnej opravy chybného nástroja alebo prostredníctvom výmeny za iný nástroj v bezchybnom prevádzkovom stave (môže ísť o novší model). Zakúpené nástroje, u ktorých došlo k výmene, ostávajú naším majetkom.
   
 6. Záručné nároky je potrebné uplatniť počas trvania záručnej doby. To si vyžaduje predloženie, resp. zaslanie celého predmetného nástroja predajcovi alebo niektorému z našich Zákazníckych servisných stredísk uvedených na adrese WWW.DREMEL.COM spolu s originálom dokladu o zakúpení, v ktorom musí byť uvedený dátum zakúpenia a označenie produktu. V prípade uplatnenia záručného nároku nie je možné predložiť, resp. preposlať čiastočne či úplne demontovaný nástroj. Ak sa rozhodnete pre zaslanie nástroja predajcovi alebo Zákazníckemu servisnému stredisku, znášate náklady na prepravu aj prepravné riziko.
   
 7. Naša záruka nepokrýva žiadne nároky s výnimkou práva na nápravu porúch nástroja vymenovaných v týchto záručných podmienkach.
   
 8. Servis poskytnutý v rámci záruky neznamená predĺženie ani obnovenie záručnej doby daného nástroja.
   

Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje na nástroje zakúpené a používané v Európe. Pre túto záruku platia vnútroštátne zákony s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

DREMEL
Breda, Holandsko

Február 2018